<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=162643931095906&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BASES DEL CONCURS

Empresa promotora és Lloret Futur, SA (en endavant, l’organitzador) amb domicili a Avinguda de les alegries, núm. 3 , i CIF A17354333.

 

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és premiar amb una estada de cap de setmana, del 28 al 30 de setembre de 2018 (dues nits) en un hotel de Lloret de Mar. Els guanyadors podran dur a terme les activitats citades més endavant que inspiren per sentir-se un lloretenc més, de forma gratuïta.

 

2. Data de començament i finalització

El concurs s’iniciarà en data 03/08/2018 i hora 17:00 i finalitzarà 11/09/2018 a les 23:59 hores, ambdues dates incloses. Només formaran part del procés del sorteig els que s’inscriguin dins del termini esmentat. Un cop finalitzat el termini, qualsevol inscripció tindrà la consideració de nul·la.

 

3. Participació i requisits

Podrà participar en el sorteig qualsevol persona major de 18 anys que s’inscrigui a la pàgina https://mylloret.lloretdemar.org/bealloretencexperience en el termini establert. La seva inscripció comporta l’acceptació de les bases del concurs. Restarà exclosa de participar qualsevol persona que tingui vinculació, ja sigui mercantil o laboral, amb l’organitzador d’aquest concurs. Així mateix, aquesta prohibició és extensiva a familiars directes dels mateixos. L’incompliment d’aquesta prerrogativa implicarà la nul·litat de la inscripció. De la mateixa manera, que seran expulsats del concurs aquells participants que no compleixin amb les normes de funcionament del concurs. Només podran optar al premi aquelles persones que facin constar de forma correcta i vàlida les seves dades, essent responsabilitat de la persona qualsevol informació falsa o incorrecta que introdueixi al sistema. Cada persona només es podrà inscriure una vegada al concurs i tindran la consideració de nul·la aquelles inscripcions que es realitzin més d’una vegada.

 

4. Premi

El premi consistirà en una estada en un hotel de Lloret de Mar, del dia 28 al 30 de setembre de 2018, inclou també l’esmorzar. Els 13 guanyadors podran venir amb un acompanyant o parella i fins a un màxim de dos fills. A més, participarà, de forma gratuïta, en les següents activitats: - Participar en un taller de daiquiri - Visita guiada de la ruta indiana - Visita guiada a Can Font - Nedada amb el Xatrac o entrades a la piscina municipal - Sopar a La Campana - Invitació discoteca (Tropics) - Participació a la marxa de les platges el dia 30 de setembre al matí - Sortida a vogar amb un club de rem local El transport i despeses que no estiguin incloses dins del premi, aniran a càrrec del guanyador. El premi no podrà ser canviat pel seu valor econòmic i és intransferible a un altre persona, així com tampoc serà reemborsable. No es podrà canviar per un altre cap setmana, només sent possible fer ús del premi el cap de setmana del 28 al 30 de setembre de 2018.

 

5. Guanyadors

L’elecció del guanyador es farà a l’atzar entre tots els participants. Hi haurà 13 premis iguals a repartir entre 13 guanyadors en data 14/09/2018. Aquell mateix dia també hi haurà la consignació de 13 guanyadors suplents. La notificació del premi es farà per mitjà de correu electrònic, al qual s’haurà de respondre i acceptar en un termini màxim de 48 hores a comptar des del moment de l’enviament del correu electrònic. En cas de no poder notificar en primera instància el guanyador o bé amb manca de resposta del mateix, es procedirà a la notificació del seu suplent, el qual també comptarà amb 48 hores per a respondre al correu electrònic, comptats des del moment de l’enviament del correu electrònic. En cas que el guanyador suplent tampoc respongui i accepti el premi en el termini de 48 hores el premi de l’estada corresponent es considerarà desert. L’organitzador es reserva el dret d’utilitzar les dades proporcionades pels guanyadors en la seva inscripció al concurs. Amb la inscripció, el guanyador ja està donant el seu consentiment.

 

6. Informació addicional

Lloret Futur, SA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, les condicions del present concurs, inclòs el canvi de la data de finalització del mateix o el canvi de la data del cap de setmana en que es gaudirà del premi sense previ avís, així com substituir els premis per serveis o premis d'igual o superior valor. . Així mateix, Lloret Futur, SA també es reserva el dret de cancel·lar algunes de les activitats esmentades sense la obligació del seu canvi per una altra, així com la possibilitat de deixar el premi desert en cas de detectar irregularitats. Tota la informació s’anirà publicant al llarg de la celebració del concurs. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de la totalitat dels termes i condicions aquí exposades. I davant possibles interpretacions, prevaldrà la que faci l’organitzador.

 

7. Publicació i difusió dels guanyadors

Els guanyadors accepten, pel sol fet de participar en el sorteig, que els seus noms complets puguin ser publicats a diversos mitjans per a la difusió de l’activitat. A més, els participants autoritzen de forma expressa als organitzadors l'ús, la difusió i utilització publicitària de la imatge del guanyador i dades aportades (incloent, especialment , nom i cognoms), mitjançant qualsevol tipus de mitjà o suport, incloent paper, digital, web, vídeo, comunicacions en general, etc. per a la realització d'activitats institucionals, promocionals i corporatives de turisme de l’Ajuntament de Lloret de Mar. La present autorització té un àmbit geogràfic mundial i s'atorga amb caràcter gratuït i de forma indefinida.

 

8. Protecció de dades

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de Lloret Futur, SA per a la gestió i difusió del concurs així com – si vostè ho autoritza – enviar-li comunicacions dels serveis i activitats turístiques de Lloret de Mar. El participant podrà en qualsevol revocar el consentiment a la recepció d’aquestes comunicacions comercials. Les seves dades no seran cedides a tercers, fora del tractament necessari per al lliurament i gestió dels premis . Un cop donat finalitzat el concurs seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al nostre web. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de la Vila nº1, 17310 Lloret de Mar (Girona).

 

9. Limitació de la responsabilitat

Lloret Futur, SA no respondrà davant de les possibles problemàtiques derivades de l’anòmal funcionament de tercers involucrats en el servei tècnic https://mylloret.lloretdemar.org/bealloretencexperience . Tampoc serà responsable de la pèrdua de dades transmeses incorrectament ni de les que es transmetin fora de termini.